Tìm hiểu về bảng viết phấn từ

Tìm hiểu về bảng viết phấn từ

ádasdasdasdasdas

xczxczxcxz

đâsdxzczxczxccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

xzczxcccccccccccccccccc

xzczxcxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz